Organy NBP

Najważniejszym organem Narodowego Banku Polskiego jest Prezes NBP, który powoływany jest przez Sejm. Prezes NBP powoływany jest na pisemny wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na okres sześciu lat. Jak ustawy przewidują Prezes NBP może pełnić swoje funkcje wyłącznie dwie kadencje. Zaś po ich upływie powołuje się na drodze przeprowadzanych konkursów i wyborów nowego prezesa, który będzie rządził Narodowym Bankiem Polski. Kolejnym organem NBP jest Rada Polityki Pieniężnej. Do jej najważniejszych zadań należy między innymi: ustalenie wysokości stóp procentowych NBP, ustalenie zasad obowiązujących w bankach, zatwierdzenie planu finansowego NBP, przyjmowanie rocznego sprawozdania NBP i wiele innych zadań. Następnym organem NBP jest Zarząd NBP, który pełni następujące funkcje: realizuje uchwały Rady Polityki Pieniężnej, realizuje wszelkie zadania z zakresu polityki pieniężnej, nadzoruje operacje, które miały miejsce na otwartym rynku jak również dokonuje różnego rodzaju ocen polityki pieniężnej.

Write a comment

Comments: 0